آئین نامه آموزشی

آئین نامه آموزشی|50312384|crd|سی آر|دریافت|
هم اکنون فایل با موضوع آئین نامه آموزشی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تعداد صفحه : 50شورایعالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی اردیبهشت ماه 1376 نشریه شماره 155 فهرست مطالب موضوع صفحه موضوع صفحه تصویب نامه شورای عالی برنامه ریزی مشروطی(ماده27) 9 فهرست مطالب اخراج دانشجوی مشروط(ماده29) 9 مقدمه(روش اجرا) الف مشمول آئین نامه دوره کارشناسی ارشد تعریف 5 پیوسته(ماده 32) 10 فصل اول: شرایط ورود و نام نویسی 1 فصل هفتم: مرخصی تحصیلی و انصراف از...